Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Coachpraktijk Karin Snijders
De eenmanszaak, gedreven door mevrouw K.K. Snijders-Los, mede handelend onder de naam ‘Denkslank, gevestigd te (3341 GA) Hendrik Ido Ambacht aan de Antoniuslaan 47.

De eenmanszaak staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73556580

Coaching en training
(Online) coaching, coachtraject, workshop, masterclass, Webinar, groepscoaching of enige andere bijeenkomst (zowel online als offline) met als doel het overbrengen van kennis, inzichten en/of tools.

Opdrachtgever
De natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot coaching is gesloten.

Deelnemer/cliënt
De natuurlijke persoon die aan een coachtraject of workshop deelneemt.

 1. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, diensten, trainingen, coaching, aanbiedingen en/of overige (rechts)handelingen tussen Denkslank en opdrachtgever/deelnemer.

 1. Overeenkomst

3.1 De overeenkomst met betrekking tot het verzorgen en uitvoeren van een coachtraject, workshop of los coachgesprek komt tot stand door de schriftelijke/e-mail bevestiging door Denkslank aan de opdrachtgever/cliënt voor deelname aan een coachtraject/workshop of los coachgesprek.

3.2 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn uitsluitend bindend als die schriftelijk door Denkslank zijn bevestigd.


Coaching:

 1. Vertrouwelijkheid

4.1 De coach is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachsessies.

4.2 Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt vooraf aan cliënt om schriftelijke toestemming gevraagd.

 1. Investering

Voordat de eerste afspraak voor de coaching wordt gemaakt, wordt door de coach aan de cliënt het tarief (exclusief BTW, tenzij anders aangegeven) meegedeeld. De coach is gerechtigd om gedurende het kalenderjaar een tariefwijziging door te voeren.

 1. Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, dient de eerste termijn van de betaling voor het coachtraject voorafgaand aan de start van de coaching door Denkslank van de opdrachtgever te zijn ontvangen. Vervolgens dient iedere volgende termijn te worden voldaan conform vooraf aangegeven betalingstermijn.

Betaling geschiedt via bankoverschrijving op het bankrekeningnummer zoals vermeld in de schriftelijke e-mail bevestiging van de overeenkomst.

 1. Overmacht  

Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de coach geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de coach niet in staat is de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen. De coach heeft het recht de afgesproken coachsessie in het geval van overmacht te verplaatsen of te annuleren.

 1. Verhindering cliënt

Indien cliënt verhinderd is, dient dit door cliënt zo spoedig mogelijk aan de coach te worden doorgegeven. Een geplande coachsessie dient minimaal 24 uur van te voren per e-mail (karin@denkslank.nl) of telefoon te worden afgezegd. Bij afzegging binnen 24 uur vóór aanvang van de coachsessie is Denkslank gerechtigd de afgesproken kosten voor de coachsessie volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 1. Annulering en verplaatsing door coach

9.1 Denkslank heeft het recht om een coachsessie te annuleren. Denkslank zal de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten in dat geval binnen 7 dagen terugbetalen.

9.2 Denkslank heeft het recht om de aanvangstijd, datum en/of locatie van een coachsessie te wijzigen.

 

 1. Geheimhouding   
  De coach en cliënt zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun coachtraject van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Workshop:

 1. Aanmelding

Een persoon kan zich aanmelden voor een workshop van Denkslank via de webpagina van de betreffende workshop op www.denkslank.nl. Indien Denkslank de aanmelding accepteert, wordt deze schriftelijk/per e-mail bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de training tot stand.

 1. Betaling

Bij aanmelding voor de workshop wordt de betaling vooraf door de deelnemer voldaan. Pas nadat de betaling door Denkslank is ontvangen, ontvangt de deelnemer per e-mail een definitieve bevestiging van deelname aan de workshop.

 1. Annulering

Indien blijkt dat er voor een bepaalde workshop onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, kan Denkslank besluiten de workshop te annuleren of te verplaatsen. Ook is Denkslank gerechtigd om de locatie van de workshop te wijzigen indien er meer of minder deelnemers zijn aangemeld. Deelnemers worden hierover tijdig per e-mail geïnformeerd en het reeds betaalde bedrag wordt in geval van annulering door Denkslank binnen 7 dagen gerestitueerd.

Annulering door een deelnemer dient altijd per e-mail te geschieden.

Annuleringskosten:

–        Tot 1 week voor aanvang van de workshop: 50%.

–        Binnen 1 week voor aanvang van de workshop: 100%.

 

 1. Tussentijdse beëindiging coachtraject

14.1 Wanneer een cliënt, om welke reden of omstandigheden dan ook, het coachtraject wenst te beëindigen voordat het traject is afgelopen, is het volledige bedrag voor het coachtraject verschuldigd.

14.2 Reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

14.3 Bij betaling in termijnen dienen de nog resterende termijnen alsnog te worden voldaan. De opdrachtgever ontvangt voor de nog resterende termijnen een e-mail met een betaalverzoek, die binnen 14 dagen dient te worden voldaan.

 1. Duur overeenkomst

15.1 De overeenkomst voor het coachtraject komt tot stand voor de duur van de vooraf overeengekomen periode (Denkslank start traject 3 maanden, Denkslank totaal traject 6 maanden). De duur van het betreffende traject is per e-mail aan de deelnemer bevestigd.

 1. Aansprakelijkheid

17.1 Denkslank spant zich in om de gegeven coaching naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

 

17.2 Denkslank is tegenover opdrachtgever/cliënt en derden slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag van de opdrachtgever/deelnemer gedeclareerde en door opdrachtgever/deelnemer betaalde coachkosten per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

17.3 Aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.

17.4 Denkslank is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer of een derde de mogelijkheid heeft een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

17.5 Claims in verband met een beweerdelijke aansprakelijkheid van Denkslank dienen schriftelijk te worden ingediend, doch uiterlijk binnen twee (2) maanden na afloop van het coachtraject.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Vertrouwelijkheid

19.1 Door opdrachtgever/deelnemer verstrekte informatie wordt door Denkslank vertrouwelijk behandeld.

19.2 Opdrachtgever/deelnemer is gehouden alle tijdens de coaching verkregen informatie, ongeacht van wie die afkomstig is, volstrekt vertrouwelijk te behandelen.

 1. Informatie op de website en social media kanalen van Denkslank

De informatie op www.denkslank.nl en de social media kanalen van Denkslank is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat de informatie op de website en/of op de social media kanalen te allen tijde volledig en juist is. Aan de informatie op de website en/of de social media kanalen kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 1. Auteurs- en/of eigendomsrecht

21.1 Het auteursrecht van de workshops en coaching berust bij Denkslank.

21.2 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Denkslank is opdrachtgever/deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte lesmateriaal, aantekeningen en/of informatie uit de readers en/of de website en/of folders van Denkslank op welke manier dan ook te vermenigvuldigen, te openbaren, te verspreiden en/of anderszins aan derden te verstrekken.

22.3 De eigendomsrechten van het gebruikte coachmateriaal zijn en blijven eigendom van Denkslank.